-:: આપની અરજી તા. 10 જુન કે તે પછી એંટ્રી કરેલ અને પ્રિંટ થયેલ હોવી જોઇએ ::-
ઓન લાઈન અરજીઓ અંતિમ તારીખ અરજીની વિગતો
1 Govt. ITI/Grant In Aid ITC માં પ્રવેશ માટેની અરજી
અરજીમાં મોબાઇલ નંબર આપવાથી પ્રવેશ માટેના SMS ALERT મળશે
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની 25 જુન 2010 અને ITI/GIAમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવાનો સમય 28 જુન 2010ના રોજ 17:00 કલાક સુધી
માહિતી પુસ્તિકા
ભરવાપાત્ર બેઠકોની વિગતો (ITI wise Trade wise)
ગુજરાતી ફોંટ
Acrobat Reader 7
Help Line Numbers :: હેલ્પલાઇન નંબર
Toll Free - 1800 233 5500, અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી - 079-22822426, વડોદરા પ્રાદેશિક કચેરી - 0265-2438477
રાજકોટ પ્રાદેશિક કચેરી - 0281-2458488, સુરત પ્રાદેશિક કચેરી - 0261-2665195
ITI/GIA માં અરજી કરવા માટેની બીજી WEBSITE Address : http://itiadmission.guj.nic.in